สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงซูฮัสดียานา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูฮัสนาดียา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงแอเสาะ  หมะหนวด
 
1. นางหนิมาริยะ  นิแมเร๊าะ
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรินลนิล  สาและ
2. เด็กหญิงรุสกัสรา  แวสุหลง
3. เด็กหญิงสุไรยา  ประจัน
 
1. นางหนิมาริยะ  นิแมเร๊าะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงซูนีตา  หวังแปด
2. เด็กหญิงนิญาดา  หนิโอะ
3. เด็กหญิงสุไรดา  สนิ
4. เด็กหญิงอานัส  สมอยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีแว
 
1. นายสุริยา  โอะหมาน
2. นางสาวฮาบีบ๊ะ  เล๊าะล่อ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.25 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ  อารมณ์รัก
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์