สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุหลงกุ
 
1. นางแวอีเสาะ  ใบเย็มหมะ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 54.48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิวดล  ศุกรวรรณ
2. เด็กชายอภินันท์  และแดง
 
1. นายสมพล  คงมา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวนิดา  ดาเระ
2. เด็กหญิงสาลินี  วรพินธ์
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ยีริง
 
1. นางณาตยา  สุวรรณโณ
2. นางเรณู  คงมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  ราชชาลี
 
1. นางบรรดิษ  อาญาพิทักษ์