สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุหลงกุ
 
1. นางแวอีเสาะ  ใบเย็มหมะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  ราชชาลี
 
1. นางบรรดิษ  อาญาพิทักษ์