สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงซูมัยยะห์  ยีดือเระ
2. เด็กหญิงนุรมา  ดอเส็ง
 
1. นายคิรีวัฒน์  แซ่ซู้
2. นางสาวสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายมะรอฟี  ดาเล็งสะ
2. เด็กหญิงสุวาตี  เบ็ญเจะอุมา
3. เด็กชายอับดุลรอซะ  เด็นเด๊าะ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  หมันหมาด
2. เด็กชายมาดี  หอมะแอ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิฟาระห์  และมุสอ
2. เด็กหญิงนุรมา  ดอเส็ง
3. เด็กหญิงสุรัยดา  โต๊ะหัด
4. เด็กหญิงฮายาตี  บอซู
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เล๊าะมอง
 
1. นางสาวณัฐติญา  โยงนิ
2. นางสาวสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงรอปีอ๊ะ  เด็นมานิ
 
1. นายเพนิม  แก้วสุข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายซอดีกีน  กามาจิ
2. เด็กชายซุลกีฟลี  ดารามัน
3. เด็กชายมะรอวี  แวสะนิ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กชายซูไฮลา  สาและ
 
1. นายกิตติ  เดชวราวิจิตร
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายซอดีกีน  กามาจิ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะยอ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสาอีด๊ะ  เด็นมานิ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลาตีพ๊ะ  สุหลง
2. เด็กชายฮาดี  หมันหมาด
 
1. นายอานันท์ทกร  ศรัประสม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  หมะแหมะ
2. เด็กชายอัสอารี  อะหลีหะ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพารีด๊ะ  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงสีตีฮายา  สาและขาว
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ดา  ทองดอเลาะ
2. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ  โดยหมะ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรีตา  อาแด
2. เด็กหญิงฟารีดา  อาแด
3. เด็กหญิงไลลา  เล๊าะมอง
 
1. นางจำเนียร  สโมทานทวี
2. นางวาสนา  เกษตรกาลาม์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาตีกะห์  อะลีหะ
 
1. นางไลลา  เกือเจ
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  บาเหม
 
1. นางไลลา  เกือเจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสุรีนา  เด็นเด๊าะ
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณรักษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบารีย๊ะ  สาและ
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณรักษ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.26 ทอง 4 1. เด็กชายซุลกิฟลี  แห่เหล็ม
2. เด็กชายซุลฟักก้อร  ยีดือเระ
3. เด็กชายหมัดซอฟี  สาแหละ
4. เด็กชายอนัส  สะแลหมัน
5. เด็กชายอรัญ  หมะหมาน
6. เด็กชายอับดุลเราะหมาน  หมินเส็น
 
1. นายคิรีวัฒน์  แซ่ซู้
2. นางสาวณัฐติญา  โยงนิ
3. นายปิติ  เนาวรัตน์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอลีฮา  ดาเล็งสะ
2. เด็กหญิงฮันนะห์  เจะและ
 
1. นางสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ