สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิฟาระห์  และมุสอ
2. เด็กหญิงนุรมา  ดอเส็ง
3. เด็กหญิงสุรัยดา  โต๊ะหัด
4. เด็กหญิงฮายาตี  บอซู
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เล๊าะมอง
 
1. นางสาวณัฐติญา  โยงนิ
2. นางสาวสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายซอดีกีน  กามาจิ
2. เด็กชายซุลกีฟลี  ดารามัน
3. เด็กชายมะรอวี  แวสะนิ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 22 1. เด็กชายซูไฮลา  สาและ
 
1. นายกิตติ  เดชวราวิจิตร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายซอดีกีน  กามาจิ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะยอ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลาตีพ๊ะ  สุหลง
2. เด็กชายฮาดี  หมันหมาด
 
1. นายอานันท์ทกร  ศรัประสม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพารีด๊ะ  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงสีตีฮายา  สาและขาว
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา