สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายมะรอฟี  ดาเล็งสะ
2. เด็กหญิงสุวาตี  เบ็ญเจะอุมา
3. เด็กชายอับดุลรอซะ  เด็นเด๊าะ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงรอปีอ๊ะ  เด็นมานิ
 
1. นายเพนิม  แก้วสุข
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสาอีด๊ะ  เด็นมานิ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  หมะแหมะ
2. เด็กชายอัสอารี  อะหลีหะ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาตีกะห์  อะลีหะ
 
1. นางไลลา  เกือเจ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอลีฮา  ดาเล็งสะ
2. เด็กหญิงฮันนะห์  เจะและ
 
1. นางสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ