สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรพิลาศ  สวาสดิ์ธรรม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วนพรัตน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวิษนุ  พงศ์คุณ
 
1. นางสาวนงค์นุช  มรรคคงคา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกพร  พงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวกูอาซีย๊ะ  อีแต
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชากร  นะตะชูสงค์
 
1. นางวิไล  จันทนวล
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายสหชัย  ธีระนันทกุล
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรปัญญ์  เดิมยิริง
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมราชแก้ว
2. เด็กหญิงปัณณพร  จันทร์เมืิอง
3. เด็กชายภริช  ซุ้นจ้าย
 
1. นางสาวสุนิศา  สุวรรณรัตน์
2. นายเชี่ยวชาญ  ไพรพฤกษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายคณาวุฒิ  จันทรัตน์
 
1. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติกร  นิลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  มะสะ
3. เด็กชายธนธรณ์  ศรีทวีป
4. เด็กชายธนวัฒน์  ซุ้นฮะ
5. เด็กชายธรนินท์  ทองไชย
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  โต๊ะหะ
7. เด็กหญิงนีรนุช  พรมขวัญ
8. เด็กชายอธิราช  สุวรรณรัตน์
9. เด็กชายอานนท์  แก้วโชติรุ่ง
10. เด็กหญิงเนตรชนก  มณี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
3. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ไชยศรี
2. เด็กหญิงรักษิณา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นายนัสซือรี  อาบู
2. นางสาวมาซูรอ  มีซา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขลายาจิต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 24.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจตุพร  บุญมาก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.75 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยีมะหลี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงเมธปิยา  บรรจงรัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายชินวัฒน์  อุตทิพย์
3. เด็กชายภคพล  ทองกอบสม
 
1. นางสาวปัทมา  เสตะจันท์
2. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัสชญา  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงโมนาลีซาห์  อีแต
 
1. นายอนุชา  ใบโสะดำ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เทพกร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรเจิญ
3. เด็กชายฮาลิม  สะหลำมะ
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  และนาหวัง
2. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายอนันดา  เหมมุดิง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อาญาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงโซเฟียนี  บือซา
 
1. นางสาวดรุณี  กาหลง
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายปรมี  หมินหมาน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเส้ง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยขวัญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณนิสา  เงินกองแก้ว
2. เด็กชายโชดก  สองไชย
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติทัต  กกแก้ว
2. เด็กชายวรายุทธ  พูแก้ว
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ