สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวิษนุ  พงศ์คุณ
 
1. นางสาวนงค์นุช  มรรคคงคา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชากร  นะตะชูสงค์
 
1. นางวิไล  จันทนวล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรปัญญ์  เดิมยิริง
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ไชยศรี
2. เด็กหญิงรักษิณา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นายนัสซือรี  อาบู
2. นางสาวมาซูรอ  มีซา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 24.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจตุพร  บุญมาก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัสชญา  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงโมนาลีซาห์  อีแต
 
1. นายอนุชา  ใบโสะดำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อาญาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยขวัญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติทัต  กกแก้ว
2. เด็กชายวรายุทธ  พูแก้ว
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ