สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรพิลาศ  สวาสดิ์ธรรม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วนพรัตน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกพร  พงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวกูอาซีย๊ะ  อีแต
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายสหชัย  ธีระนันทกุล
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมราชแก้ว
2. เด็กหญิงปัณณพร  จันทร์เมืิอง
3. เด็กชายภริช  ซุ้นจ้าย
 
1. นางสาวสุนิศา  สุวรรณรัตน์
2. นายเชี่ยวชาญ  ไพรพฤกษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายคณาวุฒิ  จันทรัตน์
 
1. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติกร  นิลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  มะสะ
3. เด็กชายธนธรณ์  ศรีทวีป
4. เด็กชายธนวัฒน์  ซุ้นฮะ
5. เด็กชายธรนินท์  ทองไชย
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  โต๊ะหะ
7. เด็กหญิงนีรนุช  พรมขวัญ
8. เด็กชายอธิราช  สุวรรณรัตน์
9. เด็กชายอานนท์  แก้วโชติรุ่ง
10. เด็กหญิงเนตรชนก  มณี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
3. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.75 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยีมะหลี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายชินวัฒน์  อุตทิพย์
3. เด็กชายภคพล  ทองกอบสม
 
1. นางสาวปัทมา  เสตะจันท์
2. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายอนันดา  เหมมุดิง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเส้ง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน