สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงฮุสนา   กอและ
 
1. นางจิรวรรณ   ทิตย์พรมทอง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงซูรายดา  สามะ
 
1. นางบุญเรือน  บุญเพ็ชรทอง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงรุสดา  สาหลำหมะ
 
1. นางเฉลียว  บุญแก้วขวัญ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟีย์  ตะยูมา
2. เด็กชายอานาฟี  หมะเด็น
3. เด็กชายฮันนาฟีร  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางวิจิตรา  เขียวหลี
2. นางอำพรสุข  พรมขาวทอง