สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางวัญเพ็ญ  อัศเดช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีษะน้อย
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมะนาเซร์  เจะมิ
2. เด็กชายวิทยา  สำเภาทอง
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวันวิหวา  ตันธิวุฒิ
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธินี  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  พรหมมีฤทธิ์
3. เด็กชายอาณัฐพร  สิงห์จร
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วเพชร
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงยุพาพิน  บัวแนบแก้ว
2. เด็กชายวัญพิสิษฐ์  ไชยคล้าย
3. เด็กชายอภิรัตน์  ซุ้นห้อง
 
1. นางอุมาภรณ์  ไชยสุวรรณ
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาวัลย์  รักษา
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงพิยดา  อินทศระ
 
1. นางอุมาภรณ์  ไชยสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กิติสาร
2. เด็กหญิงสาธิกา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงอาธิตา  เหมมณี
5. เด็กหญิงเจริญพร  ฤทธิมนตรี
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางสาวพัชรินทร์  พรมทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรหมมีฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรมทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายโกมล  สองแก้ว
 
1. นางเด่นดวง  สุขศรีแวว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวณัฎฐา  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กชายดนุเดช  ปานบัวแก้ว
 
1. นางเด่นดวง  สุขศรีแวว
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายรุ่งเรือง  คำแฝง
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิริญญา  ไฝขาว
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงศุภักษร  ประกอบกิจ
 
1. นางณัฐนรีย์  แก้วขวัญ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงบังอร  สองแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  ทองศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เกื้อก่อบุญ
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หมื่นสิทธิ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรากร  ประกอบกิจ
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เฝือแก้ว
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วมรกฏ
2. นางสาวจุรี  พรมแก้ว
3. นางสาวดวงเดือน  บุญสม
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คชเลิศ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขาทอง
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  พรหมมีฤทธิ์
3. เด็กชายสดุดี  บุญสุจจันทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คชเลิศ
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทรังษี
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่เติน
2. เด็กหญิงสุปานี  เจ๊ะหนิ
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 66.4 ทองแดง 18 1. เด็กชายศิกวัส  เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวกันนภัค  เพชรรัตน์
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสาวิกา  จันทรศิริ
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสนสอน
3. เด็กหญิงเรวดี  เสียงแจ้ง
 
1. นางเพ็ญลัก  ศิริฤกษ์