สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางวัญเพ็ญ  อัศเดช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีษะน้อย
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมะนาเซร์  เจะมิ
2. เด็กชายวิทยา  สำเภาทอง
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวันวิหวา  ตันธิวุฒิ
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงยุพาพิน  บัวแนบแก้ว
2. เด็กชายวัญพิสิษฐ์  ไชยคล้าย
3. เด็กชายอภิรัตน์  ซุ้นห้อง
 
1. นางอุมาภรณ์  ไชยสุวรรณ
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิริญญา  ไฝขาว
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรากร  ประกอบกิจ
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ