สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กิติสาร
2. เด็กหญิงสาธิกา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงอาธิตา  เหมมณี
5. เด็กหญิงเจริญพร  ฤทธิมนตรี
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางสาวพัชรินทร์  พรมทอง
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายรุ่งเรือง  คำแฝง
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงศุภักษร  ประกอบกิจ
 
1. นางณัฐนรีย์  แก้วขวัญ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เกื้อก่อบุญ
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เฝือแก้ว
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วมรกฏ
2. นางสาวจุรี  พรมแก้ว
3. นางสาวดวงเดือน  บุญสม
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คชเลิศ
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 66.4 ทองแดง 18 1. เด็กชายศิกวัส  เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวกันนภัค  เพชรรัตน์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสาวิกา  จันทรศิริ
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสนสอน
3. เด็กหญิงเรวดี  เสียงแจ้ง
 
1. นางเพ็ญลัก  ศิริฤกษ์