สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธินี  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  พรหมมีฤทธิ์
3. เด็กชายอาณัฐพร  สิงห์จร
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาวัลย์  รักษา
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงพิยดา  อินทศระ
 
1. นางอุมาภรณ์  ไชยสุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรหมมีฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรมทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวณัฎฐา  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กชายดนุเดช  ปานบัวแก้ว
 
1. นางเด่นดวง  สุขศรีแวว
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงบังอร  สองแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  ทองศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หมื่นสิทธิ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขาทอง
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  พรหมมีฤทธิ์
3. เด็กชายสดุดี  บุญสุจจันทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คชเลิศ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่เติน
2. เด็กหญิงสุปานี  เจ๊ะหนิ
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ