สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมัดสว่าง
 
1. นางทรงสมร   สุธรรมวรวิทย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิมพิศา  นวลลอย
 
1. นางธนพร  มุกสง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมณี
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงโสภิดา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสุดสวาท  นวลนภดล
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถีราวุฒิ
2. เด็กหญิงศิริประภา  พรุเพชรแก้ว
 
1. นางธนพร  มุกสง
2. นางพูนสุข  สุวรรณรัตน์