สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมัดสว่าง
 
1. นางทรงสมร   สุธรรมวรวิทย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิมพิศา  นวลลอย
 
1. นางธนพร  มุกสง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมณี
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงโสภิดา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสุดสวาท  นวลนภดล
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถีราวุฒิ
2. เด็กหญิงศิริประภา  พรุเพชรแก้ว
 
1. นางธนพร  มุกสง
2. นางพูนสุข  สุวรรณรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายฮัซมาน  ชูมุง
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  เลิศวิลัย
 
1. นางอาซีซะ  บากา
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงคณิศร  คำทองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  ยางทอง
 
1. นางปริศนา  สว่างพงศ์
2. นางอาซีซะ  บากา
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุไรดา  หะยีสาและ
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภกิตติ์  อดิสสร
 
1. นางวชิราภรณ์  วิไลลักษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติภัฎ   กองอินทร์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  นพชัยยา
3. เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มไพรี
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
2. นางเสาวรส  เพิ้่มพูล
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนัสรีน  เจะโส๊ะเจะหลี
2. เด็กหญิงบุษกร  มะประสิทธิ์
3. เด็กชายศิวกร  สังข์ทอง
 
1. นางวัลลา  ชุมแก้ว
2. นางสาวอัสนีดา  สาและ
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉลองทรัพย์  พันธ์คง
2. เด็กชายณัฐวีร์  จันทร์ปรุงตน
3. เด็กชายวีรภัทร  ศักดิ์ศฤงคาร
 
1. นางบุญรินทร์  คำทองแก้ว
2. นางสาวโสรยา  กึจิ
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  จวนเจริญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายวีรภัทร  หัสบุญเล๊าะ
 
1. นางวัลลา  ชุมแก้ว
2. นางสาวอามีนะห์  เละดุวี
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.53 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐชนนท์  เกื้อนุ้ย
2. เด็กชายสหรัถ  ประสีทอง
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายวิวัฒน์  คณะแพง
2. เด็กชายเฉลียว  อินจันทร์
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชภรรค  แก้วเพชร
2. เด็กหญิงบุษกร  ศิริอภัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  เสาวทอง
4. เด็กหญิงพัชรี  ขาวหมื่น
5. เด็กหญิงศศิธร  ชะอุ่ม
 
1. นางสาวสุนันธา  ปลูกไม้ดี
2. นางแฉล้ม  นำอุทิศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  เนสะแหละ
2. เด็กหญิงนริสรา  เจะเล๊าะ
3. เด็กหญิงมาซิเต๊าะ  ปาเซเล๊าะ
4. เด็กชายวีรนุช  พิศแลงาม
5. เด็กหญิงอัสรีนา  หมันโส๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงซานสูจี  เหมมา
 
1. นางแฉล้ม  นำอุทิศ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สมชื่อ
2. เด็กชายสุทน  แดงทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงจินตหรา  สมานเหม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บินชัย
4. เด็กหญิงณัฐฐิมา  เต็มสงสัย
5. เด็กหญิงพรรณิศา  มีเสน
6. เด็กหญิงมะลิกา  หวันโส๊ะ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พรุเพชรแก้ว
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ไวยรัตน์
9. เด็กหญิงสุรัชญา  หิรัญวิริยะ
10. เด็กหญิงสุวิมล  โต๊ะหีม
11. เด็กหญิงสุไรด้า  สันโต๊ะเส็น
12. เด็กหญิงสุไรยา  สันโต๊ะเส็น
13. เด็กหญิงอนัณย์ดา  เหล็มและ
14. เด็กหญิงอัสมา  หมันลอ
15. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  เส็นแอ
 
1. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
2. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
3. นางศุลีพร  ชนะโชติ
4. นางเสาวรส  เพิ่มพูล
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กชายบุฆอรี  โต๊ะหลี
2. เด็กชายอิลยัส  นุ้ยโส๊ะ
3. เด็กชายฮัมดี  รามันบากา
 
1. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
2. นางศุลีพร  ชนะโชติ
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สอเด
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  งอดสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีสุข
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
2. นางสาวรจนา  อุศรัตนิวาส
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณิดา  หวันหนิ
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
25 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ผุดพัฒน์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
26 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์   รัตนวรรณชัย
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
27 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฏวุฒิ  ทานา
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
28 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบารมี  สะอาด
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
29 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัญชัย  ขวัญจันทร์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  หนิเล๊าะ
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงบัวไพลิน  ฉิมปลอด
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายธนัท  วรรณนุ้ย
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
35 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤตยชน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงจัสมิน  อะอูน
3. เด็กชายชินวัตร  โต๊ะเส็น
4. เด็กหญิงนัจญมีย์  หมันหลี
5. เด็กหญิงนาเดีย  หลีเจริญ
6. เด็กหญิงมะลิวัล  หนูพุ่ม
7. เด็กชายวศิน  วิสัย
8. เด็กชายสุภิวัฒน์  อนันต์ถาวร
9. เด็กชายอุซามะฮ์  หมะอะ
10. เด็กหญิงเมวาตี  อารีกูล
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
2. นางบุปผา  คงจันทร์
3. นางศุลีพร  ชนะโชติ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสริน  ยือแร
2. เด็กชายปณัยกร  แซมมณี
3. เด็กหญิงฮาลีซา   มิหีม
 
1. นางพัชรี  กาญจนวงศ์
2. นางวัลลา  ชุมแก้ว
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงซาริณี  หนิมา
2. เด็กหญิงนาศิลา  เต๊ะเกะ
3. เด็กหญิงมุกซิลา  หมานเต๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82.4 ทอง 5 1. เด็กชายขจร  ขวัญทองยิ้ม
2. เด็กชายพีรดนย์  นุ้ยน้ำวงศ์
3. เด็กชายอิรฟาน  หีมเหม
 
1. นางดวงเดือน  ผลกล้า
2. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาวินี  หมะบ๊ะ
 
1. นางบุปผา  คงจันทร์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.75 เงิน 9 1. เด็กชายรีญดูวัล  หมะบ๊ะ
 
1. นางนิภา  จำเนียร
 
41 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ทองนุ้ย
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
43 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายอาตีฟ  จิหมัน
 
1. นางศุลีพร  ระสิตานนท์
 
44 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริส  จิหมัน
 
1. นางสาวอะมานี  สมาน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62.53 ทองแดง 13 1. เด็กชายฆุฟรอน  โส๊ะเหล๊าะ
2. เด็กชายณวพล  เกิดกัณโณ
3. เด็กชายปฐพี  สังปิด
4. เด็กชายพลภูมิ  ชูเขียว
5. เด็กชายพิทวัส  ศิริอภัย
6. เด็กชายพิรุณชัย  ศรีช่วย
7. เด็กชายวรเมฆ  ชูเชิด
8. เด็กชายอัฟฟาน  บินรัตแก้ว
 
1. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
2. นางสำเนียง  ช่วยประสม
3. นายโชค  บุญเรือง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สอหมาน
3. เด็กชายธนพนธิ์  ชูช่วย
4. เด็กหญิงนันทิยา  หัดหมัน
5. เด็กหญิงนูรีซัน  ตาเย๊ะ
6. เด็กหญิงฟาตอนะ  หนิมา
7. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจะหมะ
8. เด็กหญิงฟาอีสะห์  สอเด
9. เด็กหญิงมัณฑนา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงมณี
 
1. นางดวงเดือน  ผลกล้า
2. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
3. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปรียาพร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงฟิตรี่  ศรีทวี
3. เด็กหญิงอัสมา  สีเต็ม
 
1. นางพูนสุข  สุวรรณรัตน์
2. นางเพ็ญแข  จำปา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอัลอามาน  วะแม็ง
2. เด็กชายฮิลาล  หีมเหม
 
1. นางปิยวรรณ  จินตปวิช
 
49 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
 
1. นางบุญฉาย   ทองขุนดำ