สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมัดสว่าง
 
1. นางทรงสมร   สุธรรมวรวิทย์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงคณิศร  คำทองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  ยางทอง
 
1. นางปริศนา  สว่างพงศ์
2. นางอาซีซะ  บากา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุไรดา  หะยีสาและ
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภกิตติ์  อดิสสร
 
1. นางวชิราภรณ์  วิไลลักษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอัลอามาน  วะแม็ง
2. เด็กชายฮิลาล  หีมเหม
 
1. นางปิยวรรณ  จินตปวิช