สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถีราวุฒิ
2. เด็กหญิงศิริประภา  พรุเพชรแก้ว
 
1. นางธนพร  มุกสง
2. นางพูนสุข  สุวรรณรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  เลิศวิลัย
 
1. นางอาซีซะ  บากา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  เนสะแหละ
2. เด็กหญิงนริสรา  เจะเล๊าะ
3. เด็กหญิงมาซิเต๊าะ  ปาเซเล๊าะ
4. เด็กชายวีรนุช  พิศแลงาม
5. เด็กหญิงอัสรีนา  หมันโส๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงจินตหรา  สมานเหม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บินชัย
4. เด็กหญิงณัฐฐิมา  เต็มสงสัย
5. เด็กหญิงพรรณิศา  มีเสน
6. เด็กหญิงมะลิกา  หวันโส๊ะ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พรุเพชรแก้ว
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ไวยรัตน์
9. เด็กหญิงสุรัชญา  หิรัญวิริยะ
10. เด็กหญิงสุวิมล  โต๊ะหีม
11. เด็กหญิงสุไรด้า  สันโต๊ะเส็น
12. เด็กหญิงสุไรยา  สันโต๊ะเส็น
13. เด็กหญิงอนัณย์ดา  เหล็มและ
14. เด็กหญิงอัสมา  หมันลอ
15. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  เส็นแอ
 
1. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
2. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
3. นางศุลีพร  ชนะโชติ
4. นางเสาวรส  เพิ่มพูล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กชายบุฆอรี  โต๊ะหลี
2. เด็กชายอิลยัส  นุ้ยโส๊ะ
3. เด็กชายฮัมดี  รามันบากา
 
1. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
2. นางศุลีพร  ชนะโชติ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณิดา  หวันหนิ
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายธนัท  วรรณนุ้ย
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงซาริณี  หนิมา
2. เด็กหญิงนาศิลา  เต๊ะเกะ
3. เด็กหญิงมุกซิลา  หมานเต๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.75 เงิน 9 1. เด็กชายรีญดูวัล  หมะบ๊ะ
 
1. นางนิภา  จำเนียร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายอาตีฟ  จิหมัน
 
1. นางศุลีพร  ระสิตานนท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริส  จิหมัน
 
1. นางสาวอะมานี  สมาน