สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมณี
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงโสภิดา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสุดสวาท  นวลนภดล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติภัฎ   กองอินทร์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  นพชัยยา
3. เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มไพรี
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
2. นางเสาวรส  เพิ้่มพูล
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนัสรีน  เจะโส๊ะเจะหลี
2. เด็กหญิงบุษกร  มะประสิทธิ์
3. เด็กชายศิวกร  สังข์ทอง
 
1. นางวัลลา  ชุมแก้ว
2. นางสาวอัสนีดา  สาและ
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉลองทรัพย์  พันธ์คง
2. เด็กชายณัฐวีร์  จันทร์ปรุงตน
3. เด็กชายวีรภัทร  ศักดิ์ศฤงคาร
 
1. นางบุญรินทร์  คำทองแก้ว
2. นางสาวโสรยา  กึจิ
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  จวนเจริญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายวีรภัทร  หัสบุญเล๊าะ
 
1. นางวัลลา  ชุมแก้ว
2. นางสาวอามีนะห์  เละดุวี
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายวิวัฒน์  คณะแพง
2. เด็กชายเฉลียว  อินจันทร์
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงซานสูจี  เหมมา
 
1. นางแฉล้ม  นำอุทิศ
 
9 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ผุดพัฒน์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
10 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์   รัตนวรรณชัย
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
11 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฏวุฒิ  ทานา
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
12 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบารมี  สะอาด
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
13 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัญชัย  ขวัญจันทร์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  หนิเล๊าะ
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงบัวไพลิน  ฉิมปลอด
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสริน  ยือแร
2. เด็กชายปณัยกร  แซมมณี
3. เด็กหญิงฮาลีซา   มิหีม
 
1. นางพัชรี  กาญจนวงศ์
2. นางวัลลา  ชุมแก้ว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82.4 ทอง 5 1. เด็กชายขจร  ขวัญทองยิ้ม
2. เด็กชายพีรดนย์  นุ้ยน้ำวงศ์
3. เด็กชายอิรฟาน  หีมเหม
 
1. นางดวงเดือน  ผลกล้า
2. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาวินี  หมะบ๊ะ
 
1. นางบุปผา  คงจันทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ทองนุ้ย
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สอหมาน
3. เด็กชายธนพนธิ์  ชูช่วย
4. เด็กหญิงนันทิยา  หัดหมัน
5. เด็กหญิงนูรีซัน  ตาเย๊ะ
6. เด็กหญิงฟาตอนะ  หนิมา
7. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจะหมะ
8. เด็กหญิงฟาอีสะห์  สอเด
9. เด็กหญิงมัณฑนา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงมณี
 
1. นางดวงเดือน  ผลกล้า
2. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
3. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
 
1. นางบุญฉาย   ทองขุนดำ