สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพล  มนนุมาตย์
 
1. นางจตุพร  เอียดยอดทอง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฐมวดี  แสนสุด
 
1. นางจำเนียร  กำเนิดแก้ว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูดา
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สายจันทร์
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายชาญณรงค์  ราชชาลี
2. เด็กหญิงนารียะห์  ตีลี
 
1. นางจิตราพร  ผอมนะ