สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพล  มนนุมาตย์
 
1. นางจตุพร  เอียดยอดทอง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฐมวดี  แสนสุด
 
1. นางจำเนียร  กำเนิดแก้ว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูดา
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สายจันทร์
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายชาญณรงค์  ราชชาลี
2. เด็กหญิงนารียะห์  ตีลี
 
1. นางจิตราพร  ผอมนะ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แซ่ต่าน
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอันวิดา  โต๊ะหะ
 
1. นางนิตยา  อินทรชุมนุม
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจุลพงค์  เทพจันทร์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยช่วย
 
1. นางนิตยา  อินทรชุมนุม
2. นางสาวพาอีซะห์  มะดีเย๊าะ
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายยศภัทร  ชัยยศ
 
1. นางสาวศิริพร  ขุนปราบ
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรติพร  โทสิทธิ์
 
1. นางนราธกานต์  ศรีทวีวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงถิรดา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงสริตา  หลำโสะ
3. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วสองสี
 
1. นายอิสมาแอ  แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ถิ่นกาแม็ง
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดาร์น่า  เจะเงาัะ
2. เด็กหญิงพรชนก  มนนุมาตย์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวงฉวี
 
1. นายอิสมาแอ  แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ถิ่นกาแม็ง
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.71 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ยอดบุญ
2. เด็กชายเกวลิน  ทองบัว
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายสมพงศ์  สวัสดี
2. เด็กชายเพียว  ชัยยศ
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางคอดิเย๊าะ  แวโซะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงวนัสนันธ์  ปานดำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลกฤษณ์  แสนสุด
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองขาว
 
1. นางอรพิน  ญานุปิติศักดิ์
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญหลง
2. เด็กชายณัชนนท์  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชุมพร
4. เด็กชายธนา  สุธานันท์
5. เด็กชายปฏิภาณ  วิยาสิงห์
6. เด็กหญิงพรนภา  ตรีจุ้ย
7. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีอินทร์
8. เด็กชายภิญโญ  วุฒิผล
9. เด็กหญิงรัฐมล  เดชกล้า
10. เด็กหญิงอังทิวา  จันทสุบรรณ์
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกูซัยมะห์  ยะลาหะ
2. เด็กหญิงชุติมา  นาวาทอง
3. เด็กหญิงซอบีรีน  สาแม
4. เด็กหญิงซูลัยลา  สะอิด
5. เด็กหญิงตีลาวาตี  สะแต
6. เด็กหญิงทิตฐิตา  แก้วโรจน์
7. เด็กหญิงนาซีบะห์  หลงหมะ
8. เด็กหญิงนูรีซัน  สาเม๊าะ
9. เด็กหญิงมารีย๊ะห์  หลีดีใจ
10. เด็กหญิงรุสนานี  มะหะ
11. เด็กหญิงรุสนานี  หวังจิ
12. เด็กหญิงอาซีซะห์  หมะสาเม๊าะ
13. เด็กหญิงฮัมเสาะห์  มิง
14. เด็กหญิงโซเฟีย  ใจมันดี
15. เด็กหญิงไลลา  ยูโซะ
 
1. นางสาวมารศรี  บัวชุม
2. นางสุนี  ติ้งประสม
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวผัน
2. เด็กหญิงปุณยรัตน์  ขั้วสีแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุญสุขจันทร์
 
1. นายประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
21 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายซะอารี  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนารีมาน  จะปะกิยา
3. เด็กหญิงอัสมี  แลมันเส็น
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ชูศิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  สโมทานทวี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสุด
2. เด็กชายภัทรนน  และมุสอ
3. เด็กชายศักรินทร์  ชายขวัญแก้ว
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
25 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายขจรพงศ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงณัฎฐา  นารีหวานดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศิริ
4. เด็กชายธนายุต  แก้วอินทร์
5. เด็กชายปวีณ  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปัทมาทิพ  จันทองคง
7. เด็กหญิงปิ่นศกานต์  สว่างจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักทองคำ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  ประสาทเขตกิจ
10. เด็กหญิงอรอุมา  ประสาทเขตกิจ
 
1. นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรสิน  จุ้ยเอี่ยม
2. เด็กชายอนุชา  พูนผล
 
1. นางสาวอิลฮาม  ยูโซะ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายภูวนัย  แก้วแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงอธิตา  ไชยมงคล
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองศรี
2. เด็กหญิงลาฎีฟะห์  อิสอปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มะเด็ง
 
1. นางสาวระเบียบ  สถานติ้น
2. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันวา  สโมทานทวี
2. เด็กชายสถาพร  ไชยขวัญ
 
1. นางสาวอภิชยภาฑิ์  เดชวรรณ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  และสม
3. เด็กหญิงอารีนา  มะสาอิ
 
1. นางสาวดารารัตน์  ไชยพยันต์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  ชุติประสาร
2. เด็กหญิงฟิรดา  และมุสอ
3. เด็กหญิงเกศนรินทร์  ทองพุด
 
1. นางสาวระเบียบ  สถานติ้น
2. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปารมี  ทองแจ้ง
 
1. นางนิศากร  คุณากรนิติธร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สาแม
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
34 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงภัคสินี  กูเตะ
 
1. นางจินตนา  บัวผัน
 
35 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 71.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัซซูวาณีย์  เตะหนิ
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
36 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐมาลย์  มีเทพ
2. เด็กหญิงนัทชา  พัตทะกุล
3. เด็กหญิงนารีมาลย์  เจะสมะแอ
4. เด็กหญิงนาเดีย  เจะเงาะ
5. เด็กชายฟาฏิน  เหมมุดิง
6. เด็กชายอรรถพล  บุญเพชร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 15 1. เด็กชายฐาปกรณ์  มุขคีรี
2. เด็กชายบัสรี  สาเมาะ
3. เด็กชายฟุสลี  ดือราแม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีเยาะหมะ
5. เด็กชายมะรอบี  มะดีกาเจ
6. เด็กชายอันวา  มะดีกะเจ
7. เด็กชายอับดุลเราะห์หมาน  แปเฮาะอีเล
8. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  ทองดอเลาะ
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรอบีย๊ะห์  เจ๊ะแล๊ะ
2. เด็กหญิงสูฮัยดา  หมะสาเมาะ
 
1. นางชมัยพร  แก้วละเอียด
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายชัชธรรม  ดำนุ่ม
2. เด็กชายปองพล  นิธิเวโรจน์
 
1. นางสาวศิริพร  ขุนปราบ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมามอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์ศรี
 
1. นางนราธกานต์  ศรีทวีวัฒน์
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริกร  บุญยะจันทร์
 
1. นางปองหทัย  ดำนุ่ม
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนูรฮานีฟา  เด็นเด๊าะ
2. เด็กหญิงพัชริสา  แก้วกับทอง
3. เด็กหญิงมัสซูรี  เซง
 
1. นางปฐมพร  ชาตะรักษ์
2. นางสาวอามีเน๊าะ  เหมาะอะ