สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพล  มนนุมาตย์
 
1. นางจตุพร  เอียดยอดทอง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แซ่ต่าน
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอันวิดา  โต๊ะหะ
 
1. นางนิตยา  อินทรชุมนุม
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจุลพงค์  เทพจันทร์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยช่วย
 
1. นางนิตยา  อินทรชุมนุม
2. นางสาวพาอีซะห์  มะดีเย๊าะ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรติพร  โทสิทธิ์
 
1. นางนราธกานต์  ศรีทวีวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.71 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ยอดบุญ
2. เด็กชายเกวลิน  ทองบัว
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี