สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูดา
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงถิรดา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงสริตา  หลำโสะ
3. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วสองสี
 
1. นายอิสมาแอ  แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ถิ่นกาแม็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดาร์น่า  เจะเงาัะ
2. เด็กหญิงพรชนก  มนนุมาตย์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวงฉวี
 
1. นายอิสมาแอ  แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ถิ่นกาแม็ง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ชูศิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายขจรพงศ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงณัฎฐา  นารีหวานดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศิริ
4. เด็กชายธนายุต  แก้วอินทร์
5. เด็กชายปวีณ  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปัทมาทิพ  จันทองคง
7. เด็กหญิงปิ่นศกานต์  สว่างจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักทองคำ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  ประสาทเขตกิจ
10. เด็กหญิงอรอุมา  ประสาทเขตกิจ
 
1. นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรสิน  จุ้ยเอี่ยม
2. เด็กชายอนุชา  พูนผล
 
1. นางสาวอิลฮาม  ยูโซะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันวา  สโมทานทวี
2. เด็กชายสถาพร  ไชยขวัญ
 
1. นางสาวอภิชยภาฑิ์  เดชวรรณ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปารมี  ทองแจ้ง
 
1. นางนิศากร  คุณากรนิติธร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 15 1. เด็กชายฐาปกรณ์  มุขคีรี
2. เด็กชายบัสรี  สาเมาะ
3. เด็กชายฟุสลี  ดือราแม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีเยาะหมะ
5. เด็กชายมะรอบี  มะดีกาเจ
6. เด็กชายอันวา  มะดีกะเจ
7. เด็กชายอับดุลเราะห์หมาน  แปเฮาะอีเล
8. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  ทองดอเลาะ
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรอบีย๊ะห์  เจ๊ะแล๊ะ
2. เด็กหญิงสูฮัยดา  หมะสาเมาะ
 
1. นางชมัยพร  แก้วละเอียด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายชัชธรรม  ดำนุ่ม
2. เด็กชายปองพล  นิธิเวโรจน์
 
1. นางสาวศิริพร  ขุนปราบ