สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฐมวดี  แสนสุด
 
1. นางจำเนียร  กำเนิดแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงวนัสนันธ์  ปานดำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูศรี
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสุด
2. เด็กชายภัทรนน  และมุสอ
3. เด็กชายศักรินทร์  ชายขวัญแก้ว
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  และสม
3. เด็กหญิงอารีนา  มะสาอิ
 
1. นางสาวดารารัตน์  ไชยพยันต์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สาแม
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 71.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัซซูวาณีย์  เตะหนิ
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐมาลย์  มีเทพ
2. เด็กหญิงนัทชา  พัตทะกุล
3. เด็กหญิงนารีมาลย์  เจะสมะแอ
4. เด็กหญิงนาเดีย  เจะเงาะ
5. เด็กชายฟาฏิน  เหมมุดิง
6. เด็กชายอรรถพล  บุญเพชร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมามอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์ศรี
 
1. นางนราธกานต์  ศรีทวีวัฒน์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนูรฮานีฟา  เด็นเด๊าะ
2. เด็กหญิงพัชริสา  แก้วกับทอง
3. เด็กหญิงมัสซูรี  เซง
 
1. นางปฐมพร  ชาตะรักษ์
2. นางสาวอามีเน๊าะ  เหมาะอะ