สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สายจันทร์
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายสมพงศ์  สวัสดี
2. เด็กชายเพียว  ชัยยศ
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางคอดิเย๊าะ  แวโซะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลกฤษณ์  แสนสุด
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองขาว
 
1. นางอรพิน  ญานุปิติศักดิ์
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญหลง
2. เด็กชายณัชนนท์  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชุมพร
4. เด็กชายธนา  สุธานันท์
5. เด็กชายปฏิภาณ  วิยาสิงห์
6. เด็กหญิงพรนภา  ตรีจุ้ย
7. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีอินทร์
8. เด็กชายภิญโญ  วุฒิผล
9. เด็กหญิงรัฐมล  เดชกล้า
10. เด็กหญิงอังทิวา  จันทสุบรรณ์
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกูซัยมะห์  ยะลาหะ
2. เด็กหญิงชุติมา  นาวาทอง
3. เด็กหญิงซอบีรีน  สาแม
4. เด็กหญิงซูลัยลา  สะอิด
5. เด็กหญิงตีลาวาตี  สะแต
6. เด็กหญิงทิตฐิตา  แก้วโรจน์
7. เด็กหญิงนาซีบะห์  หลงหมะ
8. เด็กหญิงนูรีซัน  สาเม๊าะ
9. เด็กหญิงมารีย๊ะห์  หลีดีใจ
10. เด็กหญิงรุสนานี  มะหะ
11. เด็กหญิงรุสนานี  หวังจิ
12. เด็กหญิงอาซีซะห์  หมะสาเม๊าะ
13. เด็กหญิงฮัมเสาะห์  มิง
14. เด็กหญิงโซเฟีย  ใจมันดี
15. เด็กหญิงไลลา  ยูโซะ
 
1. นางสาวมารศรี  บัวชุม
2. นางสุนี  ติ้งประสม
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวผัน
2. เด็กหญิงปุณยรัตน์  ขั้วสีแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุญสุขจันทร์
 
1. นายประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายซะอารี  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนารีมาน  จะปะกิยา
3. เด็กหญิงอัสมี  แลมันเส็น
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  สโมทานทวี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายภูวนัย  แก้วแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงอธิตา  ไชยมงคล
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองศรี
2. เด็กหญิงลาฎีฟะห์  อิสอปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มะเด็ง
 
1. นางสาวระเบียบ  สถานติ้น
2. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  ชุติประสาร
2. เด็กหญิงฟิรดา  และมุสอ
3. เด็กหญิงเกศนรินทร์  ทองพุด
 
1. นางสาวระเบียบ  สถานติ้น
2. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริกร  บุญยะจันทร์
 
1. นางปองหทัย  ดำนุ่ม