สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนาภา  อินทรีย์
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายครรชิต  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์อ่อน
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงอัญชลี  ติ้งประสม
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายเกริกชัย  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนาวุธ  สมวงษา
 
1. นางจินดา  หนูแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษฎา  ลาเต๊ะ
 
1. นางจินดา  หนูแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายรายอ  ช่วยประสม
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ขวดปลอด
 
1. นางจารุวรรณ  ติ้งประโม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เรืองศรี
2. เด็กชายภาสกร  สาระวดี
 
1. นางจารุวรรณ  ติ้งประโม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เซ่งเข็ม
2. เด็กหญิงอัยลดาย์  เพชรสัจจะ
 
1. นายเอิบ  แก้วพรหม
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนันชัย  เดิมพรม
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  เดิมพรม
3. เด็กชายธีรดนย์  ตาต๊ะคำ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
2. นายสมศักดิ์  เนื่องสุวรรณ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินสองทอง
2. เด็กชายศรายุธ  อินสองทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เซ่งเข็ม
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระวดี  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายธีรเดช  สีสมอ่อน
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมวงษา
4. เด็กหญิงพิศรา  เดิมพรม
5. เด็กหญิงศจีรัตน์  สุขสังข์
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดพรมทอง
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
3. นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีสมอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมศร
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  บัวแดง
 
1. นางสาวนันทิดา  เพ็ชร์คง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บัวเพชร
2. เด็กชายฟรุกอน  ลือแบลูวง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเจริญ
 
1. นางจรรยา  ยอดไกร
2. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปิยราษฎร์  อ่อนพรม
2. เด็กชายวรากร  สำราญ
 
1. นางนพวรรณ  เสริมสุข
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปิ่นผกาค์  แจ้งใจ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ตาต๊ะคำ
 
1. นางนพวรรณ  เสริมสุข
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิมา  สีสองสี
 
1. นางสมนึก  ปานแก้ว
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แสวงบุญ
3. เด็กชายสกาย  ชูศิริ
 
1. นางสมนึก  ปานแก้ว
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กชายชนัดพล  พะสะโร
2. เด็กชายสิริราชย์  เสียนอิน
3. เด็กชายอนุวัต  แก้วสม
 
1. นางสุพรรณี  ณ เขาแดง
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ