สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนาวุธ  สมวงษา
 
1. นางจินดา  หนูแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษฎา  ลาเต๊ะ
 
1. นางจินดา  หนูแก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เซ่งเข็ม
2. เด็กหญิงอัยลดาย์  เพชรสัจจะ
 
1. นายเอิบ  แก้วพรหม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปิยราษฎร์  อ่อนพรม
2. เด็กชายวรากร  สำราญ
 
1. นางนพวรรณ  เสริมสุข
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปิ่นผกาค์  แจ้งใจ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ตาต๊ะคำ
 
1. นางนพวรรณ  เสริมสุข