สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนาภา  อินทรีย์
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายรายอ  ช่วยประสม
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ขวดปลอด
 
1. นางจารุวรรณ  ติ้งประโม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เรืองศรี
2. เด็กชายภาสกร  สาระวดี
 
1. นางจารุวรรณ  ติ้งประโม
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนันชัย  เดิมพรม
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  เดิมพรม
3. เด็กชายธีรดนย์  ตาต๊ะคำ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
2. นายสมศักดิ์  เนื่องสุวรรณ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีสมอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมศร
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บัวเพชร
2. เด็กชายฟรุกอน  ลือแบลูวง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเจริญ
 
1. นางจรรยา  ยอดไกร
2. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร