สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายครรชิต  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์อ่อน
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงอัญชลี  ติ้งประสม
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายเกริกชัย  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินสองทอง
2. เด็กชายศรายุธ  อินสองทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เซ่งเข็ม
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิมา  สีสองสี
 
1. นางสมนึก  ปานแก้ว
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แสวงบุญ
3. เด็กชายสกาย  ชูศิริ
 
1. นางสมนึก  ปานแก้ว
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กชายชนัดพล  พะสะโร
2. เด็กชายสิริราชย์  เสียนอิน
3. เด็กชายอนุวัต  แก้วสม
 
1. นางสุพรรณี  ณ เขาแดง
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ