สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระวดี  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายธีรเดช  สีสมอ่อน
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมวงษา
4. เด็กหญิงพิศรา  เดิมพรม
5. เด็กหญิงศจีรัตน์  สุขสังข์
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดพรมทอง
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
3. นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย