สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสมจิตร  บาเห็มตัดสา
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงซากีย๊ะ  มันนะ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสวย  แอสาเมาะ
 
1. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนูรีดา  มามะ
 
1. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต่วนนิสรีน  ตูแวมูดอ
2. เด็กหญิงนาดาร์  สะแลแม
3. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
4. เด็กหญิงนูนารีย์  คาเดร์
5. เด็กหญิงยัสมี  และนาหวัง
 
1. นางตือเราะ  หนิเร่
2. นางสาวสูรี  ขะเดหรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนูไรดา  หมะหยะ
2. นางสาวรอฮานี  โดยหมะ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดาลี
4. เด็กหญิงอาซีซ๊ะห์  ตาเห
5. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นางสาวนัสรียะห์  อะลีหะ
2. นางสาววีรยา  อาแว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรยาฮาวาตี  แลมันเส็น
2. เด็กหญิงรุสนี  กะเดาะ
3. เด็กหญิงวาสนา  บาเหมสนิ
4. เด็กหญิงอนา  เมาะอะ
5. เด็กหญิงอวาทิพย์  อาหลี
 
1. นางสาวนัสรียะห์  อะลีหะ
2. นางสาววีรยา  อาแว
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัจวา  สะอิดี
2. เด็กหญิงนาซีลา  มาดีกาเจ
3. เด็กหญิงฟิตรี  สะมะแอ
4. เด็กหญิงฟิรดาว  รามันเจะ
5. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะสารี
6. เด็กหญิงรอฮีหมะ  ดอเลาะ
7. เด็กหญิงรุสนา  สหัดอิตำ
8. เด็กหญิงรุสนี  สหัดอิตำ
9. เด็กหญิงรูพีซัน  ดอเล๊าะ
10. เด็กหญิงลินดา  มันนะ
11. เด็กหญิงวนิตา  สะมะแอ
12. เด็กหญิงสุนันตา  นิแฮ
13. เด็กหญิงอัลฟา  ดอเล็ง
14. เด็กหญิงอัสมะ  เระสะอะ
15. เด็กหญิงอารีณา  เระสะอะ
 
1. นางสาวซูรีนา  โดยหมะ
2. นางนูราณี  ฮาบู
3. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วเพชร
4. นายพิเชต  คงยุนุ้ย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซะรีห๊ะ  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนิรอไอณี  ต่วนบือซา
 
1. นางสาวซูรีนา  โดยหมะ
2. นายพิเชต  คงยุนุ้ย
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  แลมันเส็น
2. เด็กหญิงฟาร์เดีย  ดาเระสาและ
3. เด็กหญิงอารีนา  มันนะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงซูฮัยลา  มณีหิยา
2. เด็กหญิงซูไฮละห์  มณีหิยา
3. เด็กหญิงมาเรียม  อีสอปุเต๊ะ
 
1. นางสาววนิดา  อินทร์จันทร์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  สะแต
2. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อาแว
3. เด็กหญิงโสรยา  สามะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาดีล๊ะห์  มันนะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสนี  หอมะเน๊าะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารียา  เระสะอะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงโซฟีนา  คนุงกากะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวสรินญา  เบ็ญโส๊ะ
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โดยหมะ
2. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
 
1. นายนรเชษฐ์  เพชรหัวบัว
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรฮัม  หอมะเน๊าะ
2. เด็กชายอับดุลรอฟุต  มะอีตำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
19 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรอฮานี  โดยหมะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมะฮัมดี  หวังกะจิ
2. เด็กชายยะยา  มะลี
3. เด็กชายฮาฟิต  ดอเล็ง
 
1. นายดลเดช  บิลยะหีม
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนรีมาศ  บูวะ
2. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  คาเด
3. เด็กหญิงฟาเรีย  อะนิหมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  ยูโสะ
2. เด็กหญิงยัสมี  กูโน
3. เด็กชายแวยูโซะ  แวฮะมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซูฮัยมี  ยงมะเกะ
2. เด็กชายอาดือนันต์  ดาเลง
3. เด็กชายอุสมาน  หวังกาจิ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายดนยา  อามะ
2. เด็กชายมะรอยาลี  สาวี
3. เด็กชายอามิซร์  โดยหมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฟาตอนีย๊ะ  มาหะหมะ
 
1. นางวรรณดี  สาหีม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงมูรณี  โดยหมะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ   โดยหมะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  หวันหมุ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
29 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนูรีมะห์  ล่อเต๊ะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายนาซีรา  โดยหมะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  อาบ๊ะ
3. เด็กหญิงสุนิตา  แอสาเมาะ
 
1. นางสาวดวงจิต  ทองคำ
2. นางสาวสริญญา  เบ็ญโสะ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงซูไรดา  ปาแน
2. เด็กหญิงดียาณา  และนอ
3. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  แมเราะดำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนีย์  เด็นอะเระ
2. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟิรดาว  มาหะหมะ
 
1. นางซำซีย๊ะ  อุมาจิ