สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสมจิตร  บาเห็มตัดสา
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสวย  แอสาเมาะ
 
1. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนูรีดา  มามะ
 
1. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซะรีห๊ะ  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนิรอไอณี  ต่วนบือซา
 
1. นางสาวซูรีนา  โดยหมะ
2. นายพิเชต  คงยุนุ้ย
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรอฮานี  โดยหมะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ   โดยหมะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนูรีมะห์  ล่อเต๊ะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน