สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงซากีย๊ะ  มันนะ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัจวา  สะอิดี
2. เด็กหญิงนาซีลา  มาดีกาเจ
3. เด็กหญิงฟิตรี  สะมะแอ
4. เด็กหญิงฟิรดาว  รามันเจะ
5. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะสารี
6. เด็กหญิงรอฮีหมะ  ดอเลาะ
7. เด็กหญิงรุสนา  สหัดอิตำ
8. เด็กหญิงรุสนี  สหัดอิตำ
9. เด็กหญิงรูพีซัน  ดอเล๊าะ
10. เด็กหญิงลินดา  มันนะ
11. เด็กหญิงวนิตา  สะมะแอ
12. เด็กหญิงสุนันตา  นิแฮ
13. เด็กหญิงอัลฟา  ดอเล็ง
14. เด็กหญิงอัสมะ  เระสะอะ
15. เด็กหญิงอารีณา  เระสะอะ
 
1. นางสาวซูรีนา  โดยหมะ
2. นางนูราณี  ฮาบู
3. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วเพชร
4. นายพิเชต  คงยุนุ้ย
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  แลมันเส็น
2. เด็กหญิงฟาร์เดีย  ดาเระสาและ
3. เด็กหญิงอารีนา  มันนะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  สะแต
2. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อาแว
3. เด็กหญิงโสรยา  สามะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาดีล๊ะห์  มันนะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนรีมาศ  บูวะ
2. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  คาเด
3. เด็กหญิงฟาเรีย  อะนิหมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  ยูโสะ
2. เด็กหญิงยัสมี  กูโน
3. เด็กชายแวยูโซะ  แวฮะมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงมูรณี  โดยหมะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  หวันหมุ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน