สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต่วนนิสรีน  ตูแวมูดอ
2. เด็กหญิงนาดาร์  สะแลแม
3. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
4. เด็กหญิงนูนารีย์  คาเดร์
5. เด็กหญิงยัสมี  และนาหวัง
 
1. นางตือเราะ  หนิเร่
2. นางสาวสูรี  ขะเดหรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรยาฮาวาตี  แลมันเส็น
2. เด็กหญิงรุสนี  กะเดาะ
3. เด็กหญิงวาสนา  บาเหมสนิ
4. เด็กหญิงอนา  เมาะอะ
5. เด็กหญิงอวาทิพย์  อาหลี
 
1. นางสาวนัสรียะห์  อะลีหะ
2. นางสาววีรยา  อาแว
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงซูฮัยลา  มณีหิยา
2. เด็กหญิงซูไฮละห์  มณีหิยา
3. เด็กหญิงมาเรียม  อีสอปุเต๊ะ
 
1. นางสาววนิดา  อินทร์จันทร์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสนี  หอมะเน๊าะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารียา  เระสะอะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงโซฟีนา  คนุงกากะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวสรินญา  เบ็ญโส๊ะ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โดยหมะ
2. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
 
1. นายนรเชษฐ์  เพชรหัวบัว
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรฮัม  หอมะเน๊าะ
2. เด็กชายอับดุลรอฟุต  มะอีตำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมะฮัมดี  หวังกะจิ
2. เด็กชายยะยา  มะลี
3. เด็กชายฮาฟิต  ดอเล็ง
 
1. นายดลเดช  บิลยะหีม
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซูฮัยมี  ยงมะเกะ
2. เด็กชายอาดือนันต์  ดาเลง
3. เด็กชายอุสมาน  หวังกาจิ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายดนยา  อามะ
2. เด็กชายมะรอยาลี  สาวี
3. เด็กชายอามิซร์  โดยหมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฟาตอนีย๊ะ  มาหะหมะ
 
1. นางวรรณดี  สาหีม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนีย์  เด็นอะเระ
2. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟิรดาว  มาหะหมะ
 
1. นางซำซีย๊ะ  อุมาจิ