สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนิภา  ทองเกตุ
2. เด็กหญิงชลดา  มณีภาค
3. เด็กชายวิธวิทย์   คำบาล
 
1. นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายวิธวิทย์   คำบาล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เทพอ่อน
3. เด็กชายอัรฟาน  ยูโซะ
 
1. นายสมเชษฐ  ชูบัวทอง