สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายชลชาติ  เซียห้วน
 
1. นางชูศรี  ใหม่เพชร
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชมพู่   แก้วพรหม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มานะกาญ
3. เด็กชายเกรียงไกร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวพรรณวดี  นวลทอง