สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนุรอัยนี  หนีสะเก็ม
 
1. นางระบาย  ศรีช่วย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฮุสนานี  ล่าเม๊าะ
 
1. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดาวเรือง  หมีนสัน
2. เด็กชายดุชดี  เหมเย๊ะ
3. เด็กหญิงรอมบีย๊ะ  ร่าหนิ
 
1. นางอัสมา  สู้หลง
2. นางฮาสาน๊ะ   เจ๊ะนิ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.25 เงิน 9 1. เด็กชายบุรฮาน  หลีปุ่ม
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 39.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประยูรแก้ว
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงซารีน่า  หีมหมัน
2. เด็กหญิงทิวาพร  หนีสะเก็ม
3. เด็กหญิงธนัชพร  อะเหล๊าะ
4. เด็กหญิงฟาดีล๊ะฮ์   ดอเล๊าะ
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ร่าหนิ
6. เด็กหญิงสุธินี  เดเจ๊ะหวัง
7. เด็กหญิงอาริษา   พรหมใหม่
8. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางรัญจวน  ธรรมเดชศักดิ์
2. นางสุรัต  ไชยรัตน์
3. นางฮาสาน๊ะ   เจ๊ะนิ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกฤษณะ  หลีปุ่ม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ร่าหนิ
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กหญิงซูยูด้า  หมีนเจ๊ะ
2. เด็กชายฟิรเดา  หมะเด็น
3. เด็กหญิงอารียะ  สาบก
 
1. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
2. นางชะอวด  สังข์ทอง