สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนุรอัยนี  หนีสะเก็ม
 
1. นางระบาย  ศรีช่วย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 39.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประยูรแก้ว
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์