สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฮุสนานี  ล่าเม๊าะ
 
1. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกฤษณะ  หลีปุ่ม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ร่าหนิ
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์