สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  แดงเย็น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์กิ่งทอง
2. เด็กหญิงอริศรา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เนียมหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เซ่งเข็ม
2. เด็กหญิงทิพาศรี  บุญช่วย
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
2. นางอุษา  ศิริเมฆ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ประยูรศักดิ์
2. เด็กชายธนพล  แก้วแดง
3. เด็กหญิงเกตฤดี  สายสด
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
2. นายสุเทพ  เหมมัน
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสวัสดิ์  ทองพรหม
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสมพร
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสด
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสด
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทิพาศรี  บุญช่วย
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ