สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  แดงเย็น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เซ่งเข็ม
2. เด็กหญิงทิพาศรี  บุญช่วย
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
2. นางอุษา  ศิริเมฆ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทิพาศรี  บุญช่วย
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ