สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์กิ่งทอง
2. เด็กหญิงอริศรา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เนียมหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ประยูรศักดิ์
2. เด็กชายธนพล  แก้วแดง
3. เด็กหญิงเกตฤดี  สายสด
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
2. นายสุเทพ  เหมมัน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสวัสดิ์  ทองพรหม
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสมพร
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน