สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายมะซอฟี   หมิแอ
 
1. นางสาวพรรณิสา  แก้วทอง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงโรสมา  ราแดง
 
1. นางสาวกัญชนา  ยามา
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เจ๊ะเมาะ
2. เด็กหญิงฟัตมา  โส๊ะเด็น
3. เด็กหญิงฟิตตรี  สาเม๊าะ
 
1. นางสาวกัญชนา  ยามา
2. นางสาววันระหยา  เหรียญนุ้ย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.69 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบูคอรี  สอเด
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บินดุเหล็ม
 
1. นางสาววันระหยา  เหรียญนุ้ย
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  มะกา
2. เด็กหญิงสารีย๊ะ  มะสาแม
3. เด็กชายอัซวัน  อาแว
 
1. นายจำนันท์  สิงประจิม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.11 ทองแดง 8 1. เด็กชายฟูอาร์ท  แมงทอง
2. เด็กชายมะราวี  สาละ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลี  ลาเต๊ะ
4. เด็กชายรณชัย  หมัดเกะ
5. เด็กชายรีดูวัน  มูดอ
6. เด็กชายศรัณ  แหล๊ะเหม
7. เด็กชายอนัส  หลำแหละ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  และสา
 
1. นายวิสูตร  ไชยสุริยา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายกิตติพันธ์  และสัน
2. เด็กชายซับรี  มามะ
3. เด็กชายซาการียา  ละมัน
4. เด็กชายบูคอรี  และสา
5. เด็กชายมะรอวี  ซะมะ
6. เด็กชายสาการียา  เอียดหวัง
7. เด็กชายสานาวี  หมิแอ
8. เด็กชายหาสัน  สีมาลย์
9. เด็กชายอับดุลฮากิม  มอนอง
10. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะมะ
11. เด็กชายอิบรอเฮง  มะมิง
12. เด็กชายอุสมาน  เอียดเหร็ม
 
1. นายประจวบ  ชายไฝ
2. นายวิสูตร  ไชยสุริยา