สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เจ๊ะเมาะ
2. เด็กหญิงฟัตมา  โส๊ะเด็น
3. เด็กหญิงฟิตตรี  สาเม๊าะ
 
1. นางสาวกัญชนา  ยามา
2. นางสาววันระหยา  เหรียญนุ้ย
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  มะกา
2. เด็กหญิงสารีย๊ะ  มะสาแม
3. เด็กชายอัซวัน  อาแว
 
1. นายจำนันท์  สิงประจิม