สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริษา  ช่วยดำ
 
1. นางสาวสายพร  พรหมเอียด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงดำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายดำรงค์
3. เด็กหญิงมาริษา  ช่วยดำ
4. เด็กหญิงอทิตยา  จอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงอันทิรา  ตุ้ยนะ
 
1. นางกานต์พิชชา  สุวรรณโชติ
2. นายโกวิท  สุนทรมาศ
 
3 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงอดิษา  ดำแก้ว
 
1. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
 
4 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายภูวดล  สุวรรณ
 
1. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณตพล  ทองนวล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงดำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายดำรงค์
4. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เม่งช่วย
6. เด็กชายวิสุทธิ์  รัตนเทพ
7. เด็กชายสุกรี  ศรีชนะ
8. เด็กหญิงอดิษา  ดำแก้ว
9. เด็กหญิงอทิตยา  จอมฤทธิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ประชุมทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  มะโนเรศ
2. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
3. นางสาวสายพร  พรหมเอียด