สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  คูณแก้ว
 
1. นายสุนทร  มะลิแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดารารัตน์   แซ่ลี้
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามทอง
2. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  อุไรรัตน์
3. เด็กชายโชคชัย  กำสุนทร
 
1. นางสาววราพร  เตะหมาน
2. นางสาวสิริพร  นพภาแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศุภนิดา  ดำเป็นไฝ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ขุนสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงพร  น่วมศีนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  ร่างศรีคง
3. เด็กหญิงนิอร  ช่องงาม
4. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
5. เด็กหญิงวรรณภร  ทะนะสันต์
 
1. นางสุนิสา  โสภากุล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  อัสสนะ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วประกอบ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  บุญทิพย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ตาปราบ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มูสอ
 
1. นางสาวชนนภา  เสมาสี