สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามทอง
2. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  อุไรรัตน์
3. เด็กชายโชคชัย  กำสุนทร
 
1. นางสาววราพร  เตะหมาน
2. นางสาวสิริพร  นพภาแก้ว