สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงพร  น่วมศีนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  ร่างศรีคง
3. เด็กหญิงนิอร  ช่องงาม
4. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
5. เด็กหญิงวรรณภร  ทะนะสันต์
 
1. นางสุนิสา  โสภากุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  อัสสนะ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วประกอบ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  บุญทิพย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ตาปราบ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ