สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิกรกนก  กาเร็ง
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนทิรา  หีมแอ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงระวิรรณ  คงเหล่
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงยาวารี  หลีหวัน
2. เด็กหญิงอาซีฟะฮ์  นิสนิ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทพทอง
2. นางสาวซาฟีนะห์  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงอัสมีดา  หมะอุเส็น
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่จิว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาหลี
2. เด็กหญิงกัลยา  มีนา
3. เด็กหญิงกามีลา  ปูตะ
4. เด็กหญิงนภาลัย  หีมแอ
5. เด็กหญิงนูรีดา  เล๊าะเหะ
6. เด็กหญิงปิยวดี  ลาเตะ
7. เด็กหญิงมาซีเราะห์  หนิเสะ
8. เด็กหญิงยัสมีน  หลีกา
9. เด็กหญิงรอศรีฮาม  เจะเลง
10. เด็กหญิงวรวรรณ  จันแก้ว
11. เด็กหญิงวริศรา  เจ๊ะแม
12. เด็กหญิงสารีนา  หลีหวัน
13. เด็กหญิงสุชาดา  นิสนิ
14. เด็กหญิงสุธาสินี  ดอเลาะ
15. เด็กหญิงอาญาดา  อุมา
 
1. นางสุชาดา  เจนสัญญายุทธ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีณา  บูเหร๊ะ
2. เด็กหญิงอมิตา  ยูโส็ะ
 
1. นายดนรอซัค  เหล๊าะเร๊ะ
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  อาลี
2. เด็กหญิงนัยญานา  หมัดศิริ
3. เด็กหญิงสนธยา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วรกัน
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีซา  สุหลง
2. เด็กชายแวอาแซ  บูดี
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงซาลีน่า  พันชู
2. เด็กหญิงฟาตีย๊ะ  และสัน
 
1. นางธนิสสรา  ยีเอาะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายนที  อะหมาน
 
1. นางศรัยฉัตร  อัตมณีย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรมา  อารง
 
1. นางศรัยฉัตร  อัตมณีย์