สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิกรกนก  กาเร็ง
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนทิรา  หีมแอ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายนที  อะหมาน
 
1. นางศรัยฉัตร  อัตมณีย์